Katedra Geografii Krajobrazu

Geografia poszerza horyzonty! Geografia poszerza horyzonty!

Geografia poszerza horyzonty!

Serdecznie witamy na nowej stronie Katedry Geografii Krajobrazu!

o jednostce

Katedra Geografii Krajobrazu została powołana z dniem 1 października 2019 r. w miejsce dwóch jednostek badawczo-dydaktycznych Instytutu Geografii, tj. Zakładu Badań Historii Krajobrazu oraz Zakładu Geografii Fizycznej i Kształtowania Krajobrazu.

W Katedrze Geografii Krajobrazu rozwijane są nowe kierunki badań (m.in. dotyczące zróżnicowania właściwości fizyczno-chemicznych wód powierzchniowych Antarktyki i Arktyki) oraz kontynuowane są prace badawcze podjęte w okresie funkcjonowania:

  • Zakładu Badań Historii Krajobrazu (wcześniej Zakładu Badań Czwartorzędu) w zakresie rekonstrukcji mechanizmów depozycji osadów Niżu Polskiego w plejstocenie i holocenie. Prace te dotyczą morfogenezy rynien subglacjalnych na obszarze pojeziernym Polski Północnej oraz osadów glacjalnych, fluwio- i limnoglacjalnych, rzecznych, eolicznych i osadów akumulowanych w stawach bobrowych;
  • Zakładu Geografii Fizycznej i Kształtowania Krajobrazu, utworzonego poprzez scalenie Zakładu Geografii Fizycznej i Ochrony Krajobrazu (1998-2016) oraz Zakładu Kształtowania Krajobrazu (2014-2016). Badania te dotyczą: mechanizmu zmian krajobrazu pod wpływem działalności człowieka, jak również typologii krajobrazu i jej komponentów; przekształceń systemów rzecznych wskutek czynników naturalnych i antropogenicznych; zróżnicowania warunków klimatycznych i bioklimatycznych w skali lokalnej i regionalnej; a także klimatu obszarów zurbanizowanych.
Kontakt

Kierownik Zakładu
dr hab. Zbigniew Podgórski prof. uczelni
e-mail: zbigniew.podgorski@ukw.edu.pl
tel. 52 327 71 45 w. 32